شرایط و ضوابط

1. شرایط و ضوابط مربوط به دولت - این شرایط و ضوابط بیانگر توافق نهایی و کامل طرفین است و هیچ شرایط و ضوابطی که به هیچ وجه اصلاح یا تغییر مفاد مندرج در اینجا باشد برای شرکت ما الزام آور نخواهد بود مگر اینکه به صورت کتبی تنظیم و امضا و تأیید شود. توسط یک افسر یا سایر افراد مجاز در شرکت ما. هیچ تغییری در هیچ یک از این شرایط نباید توسط ارسال کالا توسط شرکت ما پس از دریافت سفارش خرید خریداران، درخواست حمل و نقل یا فرم‌های مشابه حاوی شرایط و ضوابط چاپی اضافی یا در تضاد با شرایط موجود، اصلاح شود. اگر هر یک از اصطلاحات، بندها یا مقررات توسط دادگاه صالحه باطل اعلام شود، چنین اعلامیه یا نگهداری بر اعتبار هر عبارت، بند یا ماده دیگری که در اینجا آمده است تأثیری نخواهد داشت.
2. پذیرش سفارشات - همه سفارشات منوط به تأیید کتبی قیمت توسط پرسنل مجاز شرکت ما هستند، مگر اینکه به صورت کتبی برای مدت زمان مشخصی مشخص شده باشند. ارسال کالا بدون تایید قیمت کتبی به منزله پذیرش قیمت مندرج در سفارش نیست.
3. تعویض - شرکت ما این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون اطلاع قبلی، محصول جایگزینی با نوع، کیفیت و عملکرد مشابه را جایگزین کند. اگر خریدار جایگزینی را قبول نکند، خریدار باید به طور خاص اعلام کند که هیچ جایگزینی در زمانی که خریدار درخواست قیمت می‌دهد، در صورتی که چنین درخواستی برای قیمت‌گذاری انجام شده باشد، یا، اگر درخواستی برای قیمت‌گذاری انجام نشده باشد، در هنگام ثبت سفارش با کارخانه ی ما .
4. PRICE - قیمت‌های نقل‌شده، از جمله هزینه‌های حمل و نقل، به مدت 10 روز معتبر است، مگر اینکه طبق یک مظنه کتبی یا پذیرش کتبی فروش صادر شده یا تأیید شده توسط یک افسر یا سایر پرسنل مجاز شرکت ما، به‌عنوان ثابت برای یک دوره خاص تعیین شود. قیمت تعیین شده به عنوان ثابت برای یک دوره خاص ممکن است توسط شرکت ما باطل شود اگر ابطال به صورت کتبی باشد و قبل از زمان دریافت پذیرش کتبی قیمت توسط شرکت ما برای خریدار پست شود. نقطه حمل و نقل شرکت ما این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورتی که قیمت های فروش کمتر از قیمت های اعلام شده توسط مقررات دولتی تعیین شده باشد، سفارشات را لغو کند.
5. حمل و نقل - مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد، شرکت ما باید از قضاوت خود در تعیین حامل و مسیریابی استفاده کند. در هر صورت، شرکت ما مسئولیتی در قبال تاخیرها یا هزینه های حمل و نقل بیش از حد ناشی از انتخاب خود ندارد.
6. بسته بندی - مگر اینکه در غیر این صورت ارائه شده باشد، شرکت ما فقط با حداقل استانداردهای بسته بندی خود برای روش حمل و نقل انتخاب شده مطابقت خواهد داشت. هزینه تمام بسته بندی، بارگیری یا مهاربندی ویژه درخواستی خریدار توسط خریدار پرداخت می شود. کلیه هزینه های بسته بندی و حمل تجهیزات ویژه خریدار به عهده خریدار می باشد.